الرميثية - قطعة 2: tot sobre aquesta ciutat i els seus carrers principals!

latitud: 29,31364 / longitud: 48,06569

Informació general

Medicina a الرميثية - قطعة 2

La zona ofereix 1 llocs a la categoria "hospitals".

Carrers principals

Aquests són els carrers principals: شارع المدارس, شارع ناصر المبارك.


Zones més properes

Resum

Mèdic

  • Hospitals
    1