الرميثية: tutto su questa regione e i suoi luoghi principali!

latitudine: 29,3154 / longitudine: 48,07136

Informazioni generali

Istruzione a الرميثية

In termini di vivai puoi trovare 6 località nella regione (come "المجموعة الإنجليزية للتعليم المبكر", "روضة المسعودي", "Kids International Nursery"). Ad esempio, per scuole hai 14 luoghi con "Um Salim Middle School Girls", "مدرسة أروى بنت الحارث", "مدرسة أم سلمة".

Divertimento

A proposito di bar/caffè, esistono 1 possibilità (come "مانجو طلعت"). L'area offre 12 posti nella categoria "ristoranti".

Shopping

Puoi trovare 5 supermercati localmente come "فرع جمعية سلوى قطعة 2", "فرع جمعية الرميثية قطعة 9"

Vita quotidiana

A proposito di banche e/o bancomat, esistono 5 possibilità (come "بنك الكويت الوطني", "البنك الأهلي المتحد", "بنك الخليج"). L'area offre 1 posti nella categoria "stazioni di polizia". Per parchi hai 2 sedi. Come "مكتب بريد الرميثية", 1 uffici postali esistono nell'area.

Città principali

Queste sono le città principali: الرميثية, الرميثية - قطعة 2, الرميثية-قطعة 7.

Turismo

Puoi trovare 1 luoghi turistici localmente come "صالة قبازرد"

Trasporti

In termini di parcheggi puoi trovare 3 località nella regione (come "مواقف مدرسة القيروان", "مواقف حديقة الرميثية في قطعة 8"). Ad esempio, per ingressi autostradali hai 11 luoghi con "5", "30".

Medico

Per ospedali hai 2 sedi. Come "Al-Raed Pharmacy", 1 farmacie esistono nell'area.

Riepilogo

Istruzione

 • Vivai
  6
 • Scuole
  14

Trasporti

 • Parcheggi
  3
 • Ingressi autostradali
  11

Shopping

 • Supermercati
  5

Intrattenimento

 • Ristoranti
  12
 • Bar/caffè
  1

Vita quotidiana

 • Banche e/o bancomat
  5
 • Uffici postali
  1
 • Parchi
  2
 • Stazioni di polizia
  1

Medico

 • Ospedali
  2
 • Farmacie
  1

Turismo

 • Luoghi turistici
  1